Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101
Inna nazwa zawodu: nie występują

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia niewielkiego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Zaburzenia dużego stopnia
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia niewielkiego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia dużego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia dużego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia dużego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia dużego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Kostno-stawowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Niskie


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : null
Ogólna wydolność fizyczna : Tak
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

- ograniczeniu lub wykluczeniu wymagań stanowiska pracy dotyczących sprawności kończyn dolnych - takie zorganizowanie pracy, aby można było wykonywać ją w pozycji siedzącej. Sprawność narządów zmysłów - słuch: - takiej organizacji stanowiska pracy, aby bodźce słuchowe docierające do pracownika były odpowiedniej głośności lub były sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera) Generalnie istnieje w tym zawodzie możliwość zatrudnienia na niektórych stanowiskach osób niepełnosprawnych. Osoby niedosłyszące mogą wykonywać ten zawód jednak pod warunkiem, że hałas nie będzie pogłębiał ich upośledzenia. Osoby z niektórymi wadami wzroku mogą podejmować pracę w zasadzie na każdym stanowisku pracy, gdzie nie występują wirujące części maszyn. Przy dobrej woli i zrozumieniu problemu, kierownictwo i nadzór techniczny może zatrudnić na niektórych stanowiskach pracy osoby z dysfunkcją kończyn dolnych i głuchonieme.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę