Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy procesów chemicznych

Kod: 813101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Produkcyjna : Tak
Kategoria pracy
Przemysł lekki : Tak
Charakter Pracy
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak
Praca ciężka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Praca zmianowa : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Za wyposażenie i maszyny : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Zmysł równowagi : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : przydatna
Zręczność palców : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : przydatna
Uzdolnienia techniczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Umiejętność podporządkowania się : niezbędna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : niezbędna
Dokładność : przydatna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Silna budowa ciała : przydatna
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : przydatna
Duża sprawność układu krążenia : niezbędna
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność narządów równowagi : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Zawodowe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Brak możliwości samo-zatrudnienia : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : R
Druga litera kodu : K
Trzecia litera kodu : B

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę