Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy procesów chemicznych

Kod: 813101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Praca aparaturowego procesów chemicznych i produkcji chemikaliów odbywa się w zasadzie w halach produkcyjnych, w których ustawione są maszyny i urządzenia; w niektórych technologiach praca może odbywać się w specjalnych pomieszczeniach. Aparaturowi procesów chemicznych i produkcji chemikaliów mogą być narażeni na bezpośrednie działanie różnego rodzaju substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Substancje te mogą występować także w powietrzu w postaci par, gazów i pyłów. Dlatego też operatorzy mogą zapadać na różnego rodzaju choroby, powodowane toksycznymi, kancerogennymi lub mutagennymi własnościami stosowanych przez nich związków chemicznych. Niejednokrotnie obecność substancji chemicznych jest przyczyną nieprzyjemnych zapachów. Szkodliwe i zapachowe substancje ze stanowisk pracy usuwane są systemem wentylacyjnym, który jest poważnym źródłem hałasu.

warunki społeczne

Praca aparaturowego procesów chemicznych i produkcji chemikaliów może być wykonywana zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. Rodzaj pracy dominującej w danym zakładzie zależy od stosowanej technologii oraz zasad bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa praca odbywa się w zespołach przynajmniej dwuosobowych.

warunki organizacyjne

Aparaturowi procesów chemicznych i produkcji chemikaliów pracują od 6 do 8 godzin dziennie. Godziny pracy są stałe lub zmienne. W wielu zakładach wymagana jest praca w niedzielę i dni świąteczne. Ogólnie organizacja i godziny pracy zależą od rodzaju produkcji i stosowanej technologii. Praca aparaturowych nadzorowana jest okresowo. Podczas pracy aparaturowy dąży do zapewnienie ciągłości procesu, jakości produktu finalnego oraz wysokiej wydajności procesu. Kolejność czynności, tempo i swoboda ich wykonywania jest uwarunkowana technologią i zasadami bezpiecznej pracy. W dużej mierze praca wykonywana przez aparaturowych jest pracą rutynową. Jednak w zakładach małych lub o bardzo zróżnicowanej produkcji muszą oni zmieniać stanowiska pracy lub rodzaj produkowanego wyrobu. Aparaturowi urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych ponoszą odpowiedzialność za powierzone urządzenia i materiały, ponoszą także odpowiedzialność za bezpieczeństwo współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę