Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Elektromonter linii kablowych

Kod: 741301
Inna nazwa zawodu: monter elektryk, elektroenergetyk

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Do zadań elektromontera linii elektrycznych należy branie udziału w budowie, konserwacji, naprawie i nadzorowaniu eksploatacji wszystkich rodzajów linii elektroenergetycznych – linii napowietrznych, kablowych, stacji transformatorowych w tym linii najwyższych napięć

(np. 750kV i 400kV), wysokich napięć (np. 220kV, 110kV) średnich napięć (np.15kV) i odbiorczych linii niskiego napięcia oraz linii telekomunikacyjnych. Czynności wykonywane przez elektromontera są uzależnione od zakresu wykonywanych prac. Do podstawowych czynności w zakresie linii napowietrznych należą:

- budowa nowej linii napowietrznej, podczas której do czynności elektromontera należy m.in. ustawianie konstrukcji wspierających (słupów betonowych lub słupów stalowych kratowych), zamontowanie na nich izolatorów, urządzeń łączeniowych i odgromników, zawieszenie i zamocowanie przewodów na izolatorach, a także wykonanie połączeń elektrycznych.

- oględziny w czasie których sprawdzany jest m.in. stan konstrukcji wsporczych, stan przewodów, izolacji i osprzętu jak również stan tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

- prace konserwacyjne i naprawy, podczas których wykonywane jest usuwanie różnego rodzaju usterek występujących w liniach napowietrznych (np. częściowa wymiana przewodów, wymiana słupów, czyszczenie izolacji, wymiana uszkodzonych izolatorów).

Do zadań elektromontera należą również pomiary i badania istniejących linii. Wykonywane są m.in. pomiary rezystencji uziemień , izolacji urządzeń, wysokości zawieszenia przewodów linii napowietrznych.

Do podstawowych czynności w zakresie linii kablowych należą:

- budowa linii kablowych podczas której do zadań elektromontera należy wykonanie wykopów i przepustów pod powierzchniami, rozciągnięcie odcinków kabla w rowie,oznakowanie trasy, po której biegnie kabel i zasypanie wykopów, połączenie ułożonych odcinków kabla za pomocą specjalnych muf, włączenie linii do układu elektroenergetycznego albo do sieci telekomunikacyjnej.

- przeglądy, konserwacje i naprawy, podczas których wykonywane są czynności związane z diagnozą stanu linii kablowych (np. stan połączeń i zacisków przy głowicach, powłok antykorozyjnych, połączeń uziemiających) jak również usuwanie zdiagnozowanych usterek

( wymiana uszkodzonych bądź wypracowanych odcinków kabli, montaż muf i głowic oraz dodatkowego wyposażenia linii, konserwacja połączeń na elementach wiodących prąd oraz połączeniach uziemiających). Do zadań elektromontera należy również wykonywanie czynności pomiarowych (np. sprawdzenie ciągłości żył, pomiar rezystencji izolacji).

Do podstawowych czynności w zakresie stacji transformatorowych należą:

- oględziny i prace konserwatorskie, podczas których sprawdzany jest stan stacji transformatorowej (m.in. stan transformatorów i przekładników, stan kabli, przewodów i ich osprzętu, działanie przyrządów kontrolno pomiarowych, stan urządzeń wentylacyjno-grzewczych,) jak również usuwanie zdiagnozowanych usterek poprzez wymianę uszkodzonych elementów (np. kable bezpieczniki) lub naprawę (np. konserwacja zacisków prądowych, regulacja wyłączników).W stacjach transformatorowych wykonywane są również pomiary napięć i obciążeń).

Elektromonter przy wykonywaniu czynności zawodowych wykorzystuje narzędzia ręczne np.: cęgi, klucze, praska oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: wiertarka, urządzenia pomiarowe.

Elektromonter w pełni ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych przez siebie prac.

Cechą charakterystyczną pracy elektromontera są odpowiedzialność (od jego pracy uzależnione jest bezpieczeństwo pozostałych pracowników jak i osób przebywających w obszarze prowadzenia prac) i konieczność pracy w warunkach niebezpiecznych (praca pod napięciem).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę