Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Animator kultury

Kod: 343901
Inna nazwa zawodu: działacz, propagator kultury

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Organizacyjna : Tak
Artystyczna : Tak
Wychowawcza : Tak
Kategoria pracy
Nauczanie i działalność kulturalna : Tak
Rozrywka i spędzanie wolnego czasu : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Praca z ideami, pomysłami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w bardzo dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Uczenie : w dużym stopniu
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Udzielanie rad : w dużym stopniu
Organizowanie : w bardzo dużym stopniu
Współpraca : w bardzo dużym stopniu
Świadczenie usług : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za pracę innych ludzi : Tak
Społeczno-moralna : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : 2
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość słuchu : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Dobra pamięć : przydatna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Uzdolnienia artystyczne : przydatna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : niezbędna
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Umiejętności kierownicze : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Niezależność : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Wytrwałość, cierpliwość : przydatna
Ekspresyjność : przydatna
Ciekawość : przydatna
Przydatne zainteresowania
Artystyczne : niezbędna
Społeczne : niezbędna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : przydatna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : przydatna
Duża sprawność układu mięśniowego : przydatna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Niedowidzących : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Pomaturalne : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Brak możliwości samo-zatrudnienia : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : P
Druga litera kodu : A
Trzecia litera kodu : S

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę