Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Pośrednik pracy

Kod: 333301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

 

Praca pośrednika pracy ukierunkowana jest na przeciwdziałanie bezrobociu i ograniczenie jego skali w obrębie danego regionu i kraju. Do głównych zadań pośrednika pracy należy udzielanie pomocy poszczególnym osobom w znalezieniu pracy odpowiadającej ich oczekiwaniom i możliwościom oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach, pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia z pracodawcami.

Niezbędnym warunkiem do udzielenia skutecznej pomocy poszukującym pracy oraz pracodawcom jest dobra znajomość rynku pracy, dlatego pośrednik pracy zbiera i analizuje informacje o zmieniających się trendach i potrzebach rynku pracy, nowych inicjatywach oraz podmiotach gospodarczych. Obejmują one m.in. tendencje w zatrudnieniu i bezrobociu, popyt na określone zawody, podaż miejsc pracy. Zbierając informacje o rynku pracy tworzy bazy danych o klientach (pracodawcach i poszukujących pracy) w formie elektronicznej, najczęściej z podziałem na branże. Umieszcza w nich podstawowe dane, w przypadku pracodawcy są to dane adresowe, rodzaj działalności – branża, krótka charakterystyka działalności, aktualny stan zatrudnienia, przewidywane potrzeby na określonych pracowników, a w przypadku poszukującego pracy, informacje o poziomie wykształcenia, kwalifikacjach, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym.

Pośrednik pracy w celu pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy wysyła maile do potencjalnych pracodawców, również zagranicznych. Odbywa z nimi rozmowy telefoniczne oraz ostatnio coraz bardziej popularne, spotkania na skype z kamerą i mikrofonem tzw. telekonferencje. Bardzo często udaje się bezpośrednio do zakładów pracy, gdzie w działach zatrudnienia zbiera najważniejsze informacje o firmie. W celu nawiązania współpracy z zagranicznymi pracodawcami wyjeżdża za granicę, gdzie uczestniczy w międzynarodowych targach pracy promując usługi pośrednictwa pracy. Sam również zajmuje się organizacją regionalnych targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy różnych pracodawców. Organizuje także giełdy pracy umożliwiające bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami z danego regionu. Sporządza materiały informacyjne i biuletyny służące promocji pośrednictwa pracy wśród pracodawców i poszukujących zatrudnienia.

Pozyskane oferty pracy pośrednik pracy upowszechnia poprzez zamieszczenie na stronach internetowych firmy, w której pracuje, portalach branżowych, portalach z ofertami pracy, w prasie branżowej o zasiegu regionalnym i ogólnokrajowym.Pośrednik pracy nawiązuje również bezpośrednie kontakty z poszukującymi zatrudnienia. W trakcie rozmowy poznaje oczekiwania zawodowe klienta i dokonuje analizy ofert pracy będących w jego dyspozycji, pomaga mu sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz przygotowuje go do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Ważnym zadaniem pośrednika pracy zatrudnionego w urzędzie pracy jest motywowanie bezrobotnych do podjęcia trudnienia. Zadanie to realizuje przedstawiając im oferty pracy, które są w posiadaniu urzędu. Informuje ich o możliwości skorzystania z innej formy pomocy oferowanej przez urząd (np. szkoleń, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, przyuczenia do zawodu, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Wszelkie swoje działania na rzecz bezrobotnych pośrednik pracy dokumentuje w karcie rejestracyjnej bezrobotnego. Analizując, co najmniej raz na trzy miesiące karty rejestracyjne, zawierające informacje o proponowanych bezrobotnemu ofertach pracy i innych formach wsparcia, pośrednik pracy ma możliwość obserwacji danego bezrobotnego i jego rzeczywistej chęci podjęcia zatrudnienia. Pozwala mu to przygotować dla niego odpowiednią ofertę pracy, ewentualnie zaproponować inną formę pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. W swojej pracy pośrednik pracy ściśle współpracuje z doradcą zawodowym, specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz liderem klubu pracy.

Innym, niezwykle ważnym obecnie zadaniem pośrednika pracy zatrudnionego w publicznych służbach zatrudnienia, jest prowadzenie pośrednictwa pracy związanego ze swobodnym przepływem pracowników na terenie UE /EOG, które realizowane jest wyłącznie przez sieć EURES. Jego zadania koncentrują się na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE. Polega to na udzielaniu pomocy pracodawcom z kraju i z państw UE/EOG w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inspirowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami z krajów UE/EOG, informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz o sytuacji na europejskich rynkach pracy, w tym występujących tam zawodach nadwyżkowych i deficytowych.Realizując powyższe zadania pośrednik pracy prowadzi elektroniczny rejestr ofert pracy pracodawców z kraju i państw UE/EOG i umieszcza je w internetowej bazie ofert pracy. Przeprowadza rekrutację pracowników poprzez zebranie CV kandydatów, ich wstępną selekcję oraz pomoc w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Umieszcza CV poszukujących pracy w bazach życiorysów w urzędach pracy oraz przekazuje zainteresowanym ulotki i materiały informacyjne z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Należy podkreślić, iż zadania i czynności pośrednika pracy zatrudnionego w publicznych służbach zatrudnienia wynikają z przepisów prawnych, zawartych w standardach pośrednictwa pracy, co ma znaczący wpływ na sformalizowanie zakresu jego obowiązków. Natomiast zakres zadań pośrednika pracy zatrudnionego w prywatnej agencji pośrednictwa pracy nie zawsze jest taki jednoznaczny. Często dochodzi do sytuacji, kiedy zadania pośrednika pracy i specjalisty ds. rekrutacji powierza się jednej osobie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę