Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta fotografik

Kod: 265101
Inna nazwa zawodu: fotografik - dokumentalista, fotograf

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Artystyczna : Tak
Kategoria pracy
Sztuka i projektowanie artystyczne : Tak
Charakter Pracy
Praca z ideami, pomysłami : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Pod ziemią : Tak
Na wodzie : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Konsultowanie : w dużym stopniu
Sprzedawanie : w dużym stopniu
Współpraca : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Pogoda : Tak
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Samodzielne ustalanie czasu pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Społeczno-moralna : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Widzenie stereoskopowe : niezbędna
Widzenie o zmroku : niezbędna
Zmysł równowagi : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : niezbędna
Brak lęku przed wysokością : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : przydatna
Wyobraźnia przestrzenna : niezbędna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Uzdolnienia artystyczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Empatia : przydatna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność pracy w warunkach izolacji społecznej : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych : przydatna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Wytrwałość, cierpliwość : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Ekspresyjność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Artystyczne : niezbędna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu oddechowego : przydatna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : przydatna
Duża sprawność układu mięśniowego : przydatna
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność narządów równowagi : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Głuchoniemych : Tak
Niesłyszących : Tak
Niedosłyszących : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : A
Druga litera kodu : P
Trzecia litera kodu : S

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę