Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Psycholog

Kod: 263401
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Psycholog to specjalista, którego praca polega na pomocy w rozwiązywaniu ważnego dla klienta problemu życiowego. W pracy wykorzystuje wiedzę związaną z powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, świadomością, stanami emocjonalnymi i cechami psychicznymi człowieka.

Psycholog w swojej pracy opiera się na rozmowie i wywiadzie, samoopinii badanego, obserwacji, kwestionariuszach i testach psychologicznych.

Podjęcie usług psychologicznych następuje za zgodą klienta. Psycholog informuje o celu postępowania, jego przebiegu, wynikach i sposobie ich udostępniania.

Psycholog może specjalizować się w różnych działach psychologii. Wyróżnia się specjalizacje: psychologia rozwoju człowieka, psychologia kliniczna, psychologia wychowawcza, psychologia pracy, psychologia społeczna.

Psycholog rozwoju człowieka – bada w jaki sposób przebiega proces rozwoju psychicznego w poszczególnych etapach życia i czym się charakteryzuje. Bada prawidłowości powstawania i rozwoju procesów psychicznych, takich jak spostrzeganie, zapamiętywanie czy myślenie. Bada jakie warunki i czynniki wpływają na zdolności dziecka i jakie prawa rządzą jego rozwojem.

Psycholog kliniczny - zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń u dzieci i dorosłych i ich terapią w zakresie zaburzeń osobowości, rozwoju, problemów umysłowych. Psycholog kliniczny rewaliduje osoby upośledzone umysłowo i fizycznie, resocjalizuje więźniów. Współpracuje z psychiatrami w procesie leczenia chorób psychicznych i nerwic. Daje wsparcie w czasie długotrwałych chorób, pomaga w ich zaakceptowaniu i pogodzeniu się z ewentualnymi następstwami.

Psycholog wychowawczy (dziecięcy) – bada poziom rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego u dzieci i młodzieży. Diagnozuje zaburzenia mowy, pisania i czytania. Analizuje środowisko wychowawcze, bada przyczyny niepowodzeń szkolnych, bada dojrzałość szkolną i wpływ motywacji na proces uczenia się. Prowadzi zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce oraz różnego rodzaju zaburzeniami.

Psycholog wychowawczy wydaje orzeczenia dotyczące umieszczenia w placówkach specjalnych, w grupach integracyjnych, decyduje o rozpoczęciu nauczania indywidualnego. Psycholog wychowawczy może również pracować z młodzieżą, która dokonała przestępstw. Bada przyczyny takich zachowań, diagnozuje środowisko wychowawcze. Oddziaływuje na nieletnich, starając się przekonać ich do zaakceptowania funkcjonujących w społeczeństwie norm.

Psycholog pracy – zajmuje się osobami dorosłymi w kontekście pracy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z przystosowaniem człowieka do pracy od momentu wyboru zawodu, doboru kadr do pomocy w przekwalifikowaniu. Pomaga pracownikom w walce ze stresem, wpływa na poprawę stosunków interpersonalnych w firmie, pomaga kierownictwu komunikować się z pracownikami, lokalizuje źródła konfliktu i walczy z nimi. Bada i szkoli kadrę kierowniczą w obszarze podejmowania decyzji, umiejętności kierowania podwładnymi i rozwiązywania konfliktów.

Psycholog społeczny – zajmuje się badaniem wpływu, jaki wywierają ludzie na poglądy i zachowania innych ludzi, badaniem procesów społecznych i funkcjonowaniem małych grup. Bada relacje międzyludzkie i sposoby rozwiązywania konfliktów pracowniczych i społecznych oraz opracowuje strategie zmian postaw.

Psycholog społeczny zajmuje się psychologicznymi aspektami reklamy i zachowaniami konsumenckimi. Bada możliwości oddziaływania reklamą na emocje i myślenie człowieka Zajmuje się tworzeniem wizerunków polityków znanych osób oraz firm.

Psycholog sądowy – jest związany z wymiarem sprawiedliwości. Analizuje powody zachowań antyspołecznych i patologii społecznej. Zajmuje się osobami, które weszły w konflikt z prawem. Zajmuje się oceną poczytalności oskarżonych, wiarygodnością świadków, możliwością i zasadnością zwolnienia przedterminowego osadzonych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę