Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Filozof

Kod: 263301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Filozof jest osobą, która stara się wytłumaczyć, łącząc naukę z praktyką, otaczający nas świat i rządzące nim prawidłowości.

Filozof możezajmować się jedną z następujących dyscyplin naukowych:

-ontologią czyli teorią bytu, której przedmiotem są dociekania nad genezą i naturą

-bytu, charakterem i strukturą rzeczywistości;

-epistemologigią czyli teorią poznania, traktującą o mechanizmach rozwoju pojęć, o

-metodyką badań naukowych, o strukturze języka nauki;

-antropologią filozoficzną, której przedmiotem jest filozofia człowieka,

-problematyką człowieka w aspekcie etyczno-moralnym, socjologicznym, także zagadnienia dotyczące miejsca i roli człowieka w przyrodzie;

-etyką , będącą ogółem ocen i norm moralnych przyjętych w danej społeczności w określonej epoce historycznej;

-aksjologią, czyli teorią wartości, która próbuje odpowiedzieć na pytanie co jest dobre, a co złe, czy oceny i wartości mają charakter subiektywny, czy obiektywny, jakie są źródła i kryteria wartościowania;

-historią filozofii ukazującą główne szkoły, kierunki i przedstawicieli filozofii.

Filozof dostarcza naukom szczegółowym ogólnej podbudowy teoretycznej, wyjaśnia różnorodne problemy i pojęcia dotyczące relacji pomiędzy człowiekiem a światem przyrody, człowiekiem a społecznością, w której żyje, historią i systemem wartości. Stara się przybliżyć innym poznanie i zrozumienie otaczającej rzeczywistości, poprzez formułowanie najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego, myślenia.

Filozof korzystając z doświadczenia potocznego i swojej wiedzy podejmuje systematyczne próby tworzenia syntetycznego poglądu na świat i miejsce w nim człowieka.

W zawodzie filozofa można mówić o specjalizacji. Jest ona czasem związana z wykształceniem „pierwotnym” filozofów. Tak na przykład osoba, która ukończyła medycynę i filozofię, gdy decyduje się na pracę naukową, bada najczęściej wzajemne relacje poglądów i koncepcji filozoficznych w odniesieniu do nauk medycznych lub uczy filozofii studentów medycyny.

Filozof może być pracownikiem naukowym. Do jego zadań należy wówczas omawianie koncepcji różnych szkół filozoficznych i poglądów znaczących filozofów oraz tworzenie na podstawie już istniejących koncepcji filozoficznych własnych hipotez i teorii.

Obecnie raczej rzadko spotyka się filozofów zajmujących się tylko badaniami podstawowymi. Typowy przykład filozofa to naukowiec, który część czasu poświęca na zajęcia dydaktyczne ze studentami wyższych uczelni i szkół, ucząc filozofii ogólnej.

Do zadań pracownika naukowo-dydaktycznego należy wygłaszanie wykładów, prowadzenia ćwiczeń, seminariów, opieka naukowa nad studentami i ocena ich postępów. Pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzi też badania własne i publikuje ich wyniki.

Filozof może poza tym pracować jako redaktor. Do jego zadań należą wówczas prace związane z merytoryczną redakcją tekstów, maszynopisów dzieł oryginalnych lub tłumaczeń.

Niekiedy sam filozof może być tłumaczem obcej publikacji z dziedziny filozofii na język polski. Często spełnia również rolę konsultanta przy tłumaczeniu książek, w których występuje terminologia filozoficzna.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę