Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

Kod: 242190
Inna nazwa zawodu: rewident, kontroler, audytor

Zadania i czynności

Rewident bankowy sprawdza (kontroluje, bada) zgodność działania banku lub jego komórki organizacyjnej z ogólnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz zasadami ustalonymi przez władze banku (np. statut, przepisy wewnętrzne, strategie itp.). Jeśli bank jest duży, wówczas kontrola może dotyczyć jego wewnętrznych komórek (jednostek) organizacyjnych, tj. oddziałów, wydziałów, biur, departamentów itp. W mniejszych bankach kontrola obejmuje całości działań, zadań i przedsięwzięć banku oraz ich wyniki. Rewident bankowy musi dobrze znać cały bank i wszystkie jego zadania, gdyż jego praca dotyczy całej problematyki banku. W bankach są także komórki wysoce wyspecjalizowane, np. telekomunikacyjne czy informatyczne. Aby rewident bankowy mógł kontrolować pracę takich komórek, jest pożądane, by dobrze się orientował w danej dziedzinie i miał specjalistyczne wykształcenie (np. był informatykiem czy specjalistą w dziedzinie telekomunikacji). Informacje zebrane w czasie kontroli rewident przekazuje władzom banku (jednostki organizacyjnej), które na ich podstawie dokonują oceny jakości i efektywności pracy oraz bezpieczeństwa działalności banku. Kontrola polega na starannym i wnikliwym badaniu dokumentacji, którą posługuje się bank lub jego jednostka organizacyjna. Rewident prowadzi również rozmowy z kierownictwem kontrolowanej jednostki organizacyjnej i jej pracownikami, które służą zdobyciu dodatkowych informacji i pozwalają uzyskać pełny obraz funkcjonowania tej jednostki. Oto najważniejsze zadania rewidenta bankowego: ocena i rozpoznanie występującego ryzyka i zagrożeń dotyczących poszczególnych obszarów działalności banku; opiniowanie przepisów wewnętrznych pod względem bezpieczeństwa operacji bankowych, by ryzyko ze strony banku było jak najmniejsze; udzielanie wskazówek odnośnie poprawy jakości pracy całej kontrolowanej jednostki; kontrola jakości i organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach; dbanie o bezpieczeństwo aktywów banku oraz zapewnienie stałej kontroli nad pasywami; zapewnienie prawidłowości sporządzania informacji finansowych (sprawozdawczość) i przestrzegania terminów ich dostarczania. Do obowiązków rewidenta bankowego należy ponadto udzielanie porad i wskazówek kierownictwu kontrolowanej jednostki organizacyjnej i jej pracownikom. Służą temu rozmowy, które rewident prowadzi już po zakończeniu kontroli. Udziela on także porad i konsultacji rewidentom pracującym w innych komórkach (jednostkach) banku, zwłaszcza w oddziałach. Kontrole prowadzone są okresowo, na polecenie zarządu banku. Zarząd zwykle wskazuje, którą komórkę banku należy skontrolować. W wyniku przeprowadzonej kontroli rewident sporządza dla zarządu banku protokół i sprawozdanie z przebiegu kontroli, wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi. W protokole wyszczególnione są sprawy (zagadnienia) będące przedmiotem kontroli, stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz ewentualnie przyczyny ich powstania. Zalecenia pokontrolne kierowane są zarówno do kontrolowanych jednostek, jak i innych komórek banku, niekoniecznie objętych daną kontrolą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę