Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Pedagog szkolny

Kod: 235912
Inna nazwa zawodu: pedagog

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNO�CI PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pedagog szkolny (wg. Encyklopedii pedagogicznej) to osoba zatrudniona w szkole, w celu uzupe�niania, pog��biania i rozszerzania dzia�alno�ci dydaktyczno-wychowawczej, prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny podejmuje zadania, kt�re dotycz� potrzeb ucznia i jego �rodowiska wychowawczego. Do jego g��wnych obowi�zk�w nale�y okre�lanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczni�w, poszukiwanie przyczyn pora�ek szkolnych, rozwi�zywanie r�norodnych zagadnie� i problem�w uczni�w, udzielanie im wsparcia w procesie nauczania, tak�e tym szczeg�lnie uzdolnionym, oraz ich rodzicom i nauczycielom. W ramach tych zada� szczeg�lne znaczenie przypisuje si� dzia�alno�ci doradczej, badaniom wynik�w nauczania i wychowania uczni�w, kierowaniu indywidualnym rozwojem uczni�w oraz opiece nad nimi.

Szczeg�owe zadania pedagoga szkolnego oraz metody ich realizacji:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczni�w oraz analizowanie przyczyn niepowodze� szkolnych, realizowane poprzez wst�pn� diagnoz� trudno�ci w uczeniu si�, analiz� sytuacji szkolnej lub klasowej (dokonuje jej pedagog samodzielnie, lub we wsp�pracy ze specjalist�) - dob�r pomiaru, przeprowadzenie bada�, opracowanie sprawozdania.

opracowanie projektu zmian w oparciu o sporz�dzone sprawozdanie – rozpoznanie problemu ucznia, przeprowadzenie rozm�w indywidualnych z uczniem i nauczycielami, kontaktowanie si� z rodzicami lub opiekunami prawnymi na terenie szko�y, oraz instytucjami wspieraj�cymi prac� szko�y w zakresie potrzeb danego problemu, prowadzenie poradnictwa psychoedukacyjnego, zdrowotnego.

przeprowadzenie diagnozy �rodowiska wychowawczego ucznia we wsp�pracy z instytucjami wspieraj�cymi prac� szko�y - opracowanie narz�dzi, wyb�r i wykorzystanie adekwatnych do problemu metod i narz�dzi, w sytuacjach tego wymagaj�cych, odbycie wizyt w domu ucznia, wsp�lnie z wychowawc� klasy.

monitorowanie realizacji obowi�zku szkolnego i absencji szkolnej uczni�w, poprzez analiz� dokument�w, informacje od nauczycieli, przeprowadzanie rozm�w indywidualnych z uczniami wagaruj�cymi, wsp�praca z rodzin�, nauczycielami, instytucjami.

okre�lanie form i sposob�w udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. Realizowane poprzez koordynowanie dzia�a� w zakresie zaj�� specjalistycznych (dydaktyczno-wyr�wnawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym).

organizowanie r�nych form pomocy pedagogicznej: przeprowadzanie rozm�w indywidualnych, prowadzenie zaj�� indywidualnych i grupowych, zaj�� o charakterze socjoterapeutycznym dla zespo��w klasowych, zaj�� profilaktycznych, (prowadzonych przez pedagoga lub zaproszonych specjalist�w), realizacja lub koordynacja gotowych program�w profilaktycznych adoptowanych dla potrzeb �rodowiska.

dora�na wsp�praca z instytucjami dzia�aj�cymi na rzecz dziecka i rodziny, sta�a wsp�praca z poradni� psychologiczno pedagogiczn�, specjalistycznymi poradniami, miejskim lub gminnym o�rodkiem pomocy spo�ecznej, s�dem rodzinnym, policj�, stowarzyszeniami lub innymi specyficznymi dla �rodowiska i sytuacji.

organizowanie i prowadzenie r�nych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczni�w, rodzic�w i nauczycieli.

pomoc nauczycielom dydaktykom w dostosowaniu metod i form pracy z uczniem z parcjalnymi deficytami rozwojowymi, na podstawie opinii lub orzeczenia.

opracowanie i prowadzenie zaj�� tematycznych na zam�wienie uczni�w, wychowawc�w, nauczycieli lub rodzic�w.

wspieranie oddzia�ywa� wychowawczych �rodowiska - rozpoznawanie przyczyn zaburze� w zachowaniu, udzielanie wsparcia rodzicom lub opiekunom: informacja o problemie, pomoc w doborze dzia�a� o charakterze wychowawczym.

Pedagog zatem spe�nia wiele obowi�zk�w i pe�ni jednocze�nie wiele r�l: wychowawcy, opiekuna, edukatora, diagnosty, terapeuty i animatora.

Pedagog pomaga uczniom w obni�aniu napi�� psychicznych powsta�ych na tle konflikt�w rodzinnych oraz niepowodze� szkolnych. Bywa rzecznikiem praw ucznia podczas konflikt�w z nauczycielami, czy te� mediatorem i negocjatorem podczas szukania rozwi�za� problem�w domowych, czy r�wie�niczych.

Opieka pedagoga jest tak�e potrzebna w zwi�zku z zaj�ciami pozalekcyjnymi i �wietlicowymi. Pomaga w usuwaniu trudno�ci towarzysz�cych dzia�alno�ci pozalekcyjnej ucznia. Zabiega tak�e o to, aby ci uczniowie, kt�rzy wymagaj� opieki ze wzgl�du na zaburzenia w zachowaniu lub trudne warunki rodzinne, znale�li korzystne �rodowisko wychowawcze w �wietlicy. Pedagog szkolny zbiera niezb�dne wiadomo�ci o potrzebach materialnych dzieci od wychowawc�w klas, opiekun�w spo�ecznych oraz przeprowadza wywiady �rodowiskowe. Tam, gdzie jest potrzebna pomoc materialna, pedagog wyst�puje o przydzia� dora�nych albo sta�ych zapom�g, bezp�atnych lub cz�ciowo odp�atnych obiad�w, stypendi�w, dofinansowania do podr�cznik�w, wyjazd�w na �zielone szko�y�, czy wyj�� do kina i teatru. Niekiedy zajmuje si� te� aktywnym poszukiwaniem sponsor�w takiej formy pomocy uczniom. Pedagog dba r�wnie� o pomoc rodzinie m.in. poprzez u�atwianie kontakt�w rodziny z o�rodkami pomocy spo�ecznej.

Pedagog kieruje uczni�w na badania logopedyczne i do specjalist�w: lekarza, psychologa, psychiatry. Przygotowuje opinie pedagogiczne na temat uczni�w dla innych plac�wek np. poradni psychologiczno – pedagogicznych, policji, s�du.

Cz�sto, w ramach godzin wychowawczych i zast�pstw, prowadzi prelekcje i dyskusje z dzie�mi i m�odzie�� na wa�ne i interesuj�ce ich zagadnienia, r�wnie� dotycz�ce wyboru zawodu i kierunku dalszego kszta�cenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę