Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Nagłówek

Doradca 2000

Urbanista

Kod: 216403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Urbanista jest odpowiedzialny za ład przestrzenny, kształtowanie przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej, poprzez sporządzanie i nadzorowanie planów zagospodarowania przestrzeni. Realizowane zadania wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Urbanista sporządza plan zagospodarowania przestrzennego miasta czy gminy, a potem nadzoruje jego wykonanie. Ten plan to kalka techniczna, z geodezyjną mapą z zaznaczonymi drogami, drzewami.

Urbaniści mogą posiadać własne pracownie urbanistyczne, w których zatrudniać mogą innych urbanistów. Prywatne pracownie urbanistyczne świadczą usługi w zakresie kompleksowego projektowania urbanistycznego. Przygotowują projekty na zlecenie urzędów gmin. Swe usługi mogą również świadczyć prywatnym właścicielom gruntów i inwestorom.

Urbaniści zatrudnieni w prywatnych pracowniach urbanistycznych, przygotowują opracowania w postaci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Opracowują również decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego, koncepcje zagospodarowania przestrzennego i inwentaryzacje urbanistyczne.

Mogą również na zlecenie klienta przygotować prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. W pracowniach urbanistycznych mogą być wykonywane również mapy sytuacyjno-wysokościowe, opracowania projektów podziału terenu oraz opracowania ekofizjograficzne.

Urbaniści mogą być zatrudnieni w administracji samorządowej. Do ich zadań należy sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dbałość o ład przestrzenny w gminie, nadzorowanie opracowania projektów planów miejscowych, projektu studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, inicjowanie przedsięwzięć planistycznych w gminie, wyjaśnianie inwestorom zapisów planów miejscowych i studium uwarunkowań, pomoc inwestorom w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych, pod względem lokalizacji i gabarytów projektowanych obiektów, analizowanie wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Urbaniści zatrudnieni w administracji rządowej, wykonują czynności kontrolne dotyczące sprawdzania czy uchwalane plany lub wydawane decyzje, są zgodne z planem.

Przygotowując projekt planu, urbanista gromadzi jak najwięcej informacji o terenie. Przygotowywane są analizy i oceny warunków środowiska przyrodniczego, warunków społecznych, ekonomicznych oraz aspekty historyczne układów miasta.

Na stanowiskach pracy urbaniści korzystają z komputerów. Wykorzystywane mogą być techniki komputerowe CAD, oprogramowanie firmy Bentley do gospodarki przestrzennej. Aplikacje mogą być wykorzystywane do prac terenowych w realizacji projektów. Bentley Map to wielofunkcyjne narzędzie wykorzystywane do tworzenia map, projektowania i opracowywania infrastruktury.

Od wartości rozwiązań kompozycyjnych i użytkowych zależy wygląd miast, miasteczek i osiedli, dlatego warto zwrócić uwagę na konieczność posiadania przez urbanistów wiedzy z zakresu ekonomi, demografii, historii, prawa i ekologii. Praca urbanisty jest bardzo odpowiedzialna. Wymaga posiadania uzdolnień plastycznych, wyobraźni przestrzennej, uzdolnień matematycznych oraz umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji i niejednokrotnie umiejętności społecznych potrzebnych w pracy, w której kontakty ludźmi są częste.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę